top of page

קיימות  מוניציפלית
כלכלה, סביבה, חברה

מה היא קיימות מוניציפלית?

הרשויות המקומיות בישראל אחראיות לספק שירותים לתושבים, תוך ראיית הצרכים שלהם, ומתוך שאיפה לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים ביניהם.

בעידן בו אנו חיים, כשמשבר האקלים מאיים על צדק חברתי, ביטחון קיומי ויציבות כלכלית, לרשויות המקומיות תפקיד מרכזי בשמירה על עקרונות הצדק וניהול משאבים לקראת בניית עתיד בטוח ויציב יותר. בישראל צפיפות האוכלוסייה וקצב הגידול שלה הם מהגבוהים בעולם, והמציאות הגיאופוליטית סבוכה ומאתגרת. לפיכך, גישה המספקת מקומות תעסוקה, חינוך, רווחה, תשתיות ומגורים, תוך שמירה על הסביבה הינה בעלת חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה. 

מרכזיותן של הרשויות המקומיות והשפעתן על יסודות הקיימות, הביאה את מנהיגי העולם בשנת 2015 לכלול ביעדי ה- SDG* (יעדים בינלאומיים לקיום אנושי בר קיימא) גם פעולות שיבוצעו על ידי הרשויות המקומיות.

גישת הקיימות המוניציפלית מציעה לרשויות דרך התנהלות המאפשרת פיתוח חברתי וכלכלי תוך התחשבות בסביבה. גישה זו מתחשבת בעקרונות ה SDG ונותנת כלים לחיזוק הרשות, שיפור איכות החיים, חיזוק החברה ושמירה על הסביבה.

באתר תמצאו:

  • מידע על כלכלת השלטון המקומי בארץ ובעולם

  • כלים לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות

  • כלים לניהול משאבי טבע

  • מחקרים, הרצאות וקורסים בתחום המוניציפלי, כלכלה, סביבה וחברה

* United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2015. https://sdgs.un.org/goals

לרשויות המקומיות בישראל מקורות הכנסה שונים המאפשרים להן לספק שירותים לתושביהן. הכלכלה המוניציפלית עוסקת בחקר מקורות ההכנסה ודפוסי ההוצאות של הרשויות. בחינת פרמטרים אלו, יחד עם ניתוח הגורמים המשפיעים על הפערים בין רשויות מוחלשות לחזקות, הבנת הגורמים למשברי העבר וההוה ברשויות, והשפעתם של מדדים שונים על מצבן הכלכלי, מהווה את הבסיס לבניית אסטרטגיה לפיתוח כלכלי ולפיתוח מדדים לחוסן הכלכלי של הרשות, שיביאו לחיזוק הכלכלה המוניציפלית ולשיפור באיכות החיים.

כלכלה מוניציפלית

22162628-dcc2-455b-beb5-88c6e6e54a7e.JPG
IMG_0462.JPG.jpg

על מנת לספק שירותים איכותיים לתושבים ולשפר את איכות חייהם, הרשויות המקומיות נדרשות להגדלה של מקורות ההכנסה ולשמירה על יציבות כלכלית. בפיתוח כלכלי מספר נתיבים הכוללים: הגדלה ומיצוי תקציבי ממשלה, והגדלה של ההכנסות העצמיות באמצעות יצירה ויישום של כלים לפיתוח כלכלי מוניציפלי כדוגמת עידוד וחיזוק העסקים בעיר, ביצוע פרוייקטים מניבים ומיצוי המשאבים הקיימים בתוך הרשות.

פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות

2d083bcc-c237-4ce0-866d-70fd0cb4f2e9.JPG

ביסוס צורת ההסתכלות של הרשויות על יסודות הקיימות המוניציפלית היא הדרך הטובה ביותר להגדיל את יכולת ההתמודדות של הרשויות עם אתגרי המאה ה-21 תוך השמת דגש על ערכים חברתיים וסביבתיים. המדדים לקיימות מוניציפלית הם כלי עבודה שמטרתם לעזור לרשויות המקומיות בתהליך זה.

 

קיימות בשלטון המקומי

pexels-thanos-ayers-3835453.jpg

קורסים ומצגות

בדף זה תוכלו למצוא מצגות לקורסים אקדמיים ומקצועיים ולהרצאות בנושא קיימות וכלכלה עירונית, פיתוח כלכלי, תכנון עירוני מקיים וכלכלה מוניציפלית, הקורסים מספקים ידע וכלים ישימים ואפקטיביים לפיתוח כלכלי וקיימות בשלטון המקומי. הקורסים מועברים על ידי ד"ר גל ח. קרסו רומנו ומרצים אורחים, וכוללים בתוכם גם סיורים בשטח וגם למידה פרונטלית.​

original_6a8773b3-ae99-43ad-9e69-5d44d3bccb69_20220531_170335_edited.jpg

About this Website

This site offers tools to facilitate municipalities to apply Sustainable principles that enable life in happiness and existence with respect for all. Sustainability relies on three pillars: Environmental, Economic and Social. Municipal Sustainability  deals with the authority's involvement in the implementation of these values ​​and its activity to reduce social and economic disparities and promote environmental justice. Sustainable Municipalities use wisely and fairly the material, natural, human and social resources, while taking responsibility for their part in the global ecosystems.

 

bottom of page